Result of Your Query

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Z

nutritionτροφή (gr.); nutritio (lat.); nutrition (fr.); Ernährung (ger.)

 • The action or process of supplying, or of receiving, nourishment or food. (OED)
  nutrition
  c. -350 (BC)

  ὥστε πρῶτον περὶ τροφῆς καὶ γεννήσεως λεκτέον· ἡ γὰρ θρεπτικὴ ψυχὴ καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει, καὶ πρώτη καὶ κοινοτάτη δύναμίς ἐστι ψυχῆς, καθ’ ἣν ὑπάρχει τὸ ζῆν ἅπασιν. ἧς ἐστὶν ἔργα γεννῆσαι καὶ τροφῇ χρῆσθαι· φυσικώτατον γὰρ τῶν ἔργων τοῖς ζῶσιν, ὅσα τέλεια καὶ μὴ πηρώματα ἢ τὴν γένεσιν αὐτομάτην ἔχει, τὸ ποιῆσαι ἕτερον οἷον αὐτό, ζῷον μὲν ζῷον, φυτὸν δὲ φυτόν, ἵνα τοῦ ἀεὶ καὶ τοῦ θείου μετέχωσιν ᾗ δύναν ται· πάντα γὰρ ἐκείνου ὀρέγεται, καὶ ἐκείνου ἕνεκα πράττει ὅσα πράττει κατὰ φύσιν

  [It follows that first of all we must treat of nutrition and reproduction, for the nutritive soul is found along with all the others and is the most primitive and widely distributed power of soul, being indeed that one in virtue of which all are said to have life. The acts in which it manifests itself are reproduction and the use of food-reproduction, I say, because for any living thing that has reached its normal development and which is unmutilated, and whose mode of generation is not spontaneous, the most natural act is the production of another like itself, an animal producing an animal, a plant a plant, in order that, as far as its nature allows, it may partake in the eternal and divine. That is the goal towards which all things strive, that for the sake of which they do whatsoever their nature renders possible.

  Daher müssen wir zuerst über die Nahrung und Zeugung sprechen; denn die Nährseele kommt auch den übrigen Wesen zu, sie ist das erste und allen gemeinsamste Seelenvermögen, wodurch das Leben allen zukommt. Seine Leistungen sind Zeugung und Nahrungsverwertung. Diese Leistungen sind ja die natürlichsten für alles Lebende, soweit es vollendet und nicht verstümmelt ist oder spontan erzeugt wird, nämlich eni anderes, sich gleiches Wesen zu erzeugen: das Lebewesen ein Lebewesen, die Pflanze eine Pflanze, damit sie am Ewigen und Göttlichen nach Kräften teilhaben; denn alles strebt nach jenem, und um jenes Zweckes willen wirkt alles, was von Natur wirkt.]

  Aristotle (c. 350 BC). De anima 415a21-b2 (II, 4) [transl. by J.A. Smith 1931; W. Theiler & H. Seidl 1995].

  c. -350 (BC)

  Ἓν μὲν οὖν μέρος τῆς ζωῆς αἱ περὶ τὴν τεκνοποιίαν εἰσὶ πράξεις αὐτοῖς, ἔτι δ’ ἕτερον αἱ περὶ τὴν τροφήν· περὶ γὰρ δύο τούτων αἵ τε σπουδαὶ τυγχάνουσιν οὖσαι πᾶσαι καὶ ὁ βίος.

  [Den einen Theil ihres [der Tiere] Lebens machen also die auf die Erzeugung von Jungen bezüglichen Verrichtungen aus, einen zweiten aber die auf die Ernährung abzweckenden. Denn auf diese beiden Dinge sind alle ihre Mühen und ihr Leben gerichtet.

  Now while one part of living consists for them [the animals] in the activities to do with the producing of young, a further and different part consists in those to do with food; for these two objects in fact engage the efforts and lives of all animals.]

  Aristotle (c. 350 BC). Historia animalium 589a2-5 (VIII, 1) [transl. by H. Aubert & F. Wimmer 1868; D.M. Balme 1991].

  8 AD

  [nocuisse parum est, prodest quoque: quos lupa nutrit

  Ovid (8 AD). Fasti 2, 415.]

  8-12 AD

  [nutritus lacte ferino

  Ovid (8-12 AD). Tristia 3, 11, 3.]

  c. 50 AD

  Neque enim parum refert suspensissimum esse pastinatum et, si fieri possit, vestigio quoque inviolatum, ut mota aequaliter humus novelli seminis radicibus, quamcumque in partem prorepserint, molliter cedat nec incrementa duritia s[it]ua reverberet sed tenero veluti nutritio sinu recipiat et caelestes admittat imbres eos que alendis seminibus dispenset ac suis omnibus partibus ad educandam prolem novam conspiret.

  Columella (c. 50 AD). D re rustica 3, 13.

  77 AD

  [balaenae mammis nutriunt fetus

  Pliny (77 AD). Naturalis historia 11, 40, 95 (§235).]

  c. 100 AD

  [serpente ciconia pullos nutrit

  Juvenal (c. 100 AD). Satires 14, 75.]

  c. 100 AD

  [taurus nutritus in herbā

  Juvenal (c. 100 AD). Satires 12, 12.]

  200 AD

  ζωὴ γάρ ὲστιν ἡ διʼ αὑτοῦ τροφή τε καὶ αὕξησις.

  [Das Leben ist die Ernährung und das Wachstum von etwas durch sich selbst]

  Alexander of Aphrodisias (c. 200 AD). De anima (Supplementum Aristotelicum, vol. II, pars I, Berlin 1887): 1, 118.

  c. 1350

  Et per consequens destructa vegetativa adhuc posset esse nutritio alicuius naturaliter per solam formam accidentalem, quod falsum est.

  William of Ockham (c. 1350). Quaestiones in librum secundum Sententiarum (reportatio) qu. 19.

  1878

  la nutrition a été considérée comme le trait distinctif, essentiel, de l’être vivant […] la plus constante et la plus universelle de ses manifestations, celle par conséquent qui doit et peut suffire par elle seule à caractériser la vie

  Bernard, C. (1878-79). Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux, 2 vols.: I, 35.

  1880
  Partout où il y a nutrition, il y a vie
  Robin, C. (1880). Recherches historiques sur l’origine et le sens des termes organisme et organisation. Journal de l’anatomie et de la physiologie normales et pathologiques de l’homme et des animaux 16, 1-55: 32.
  2011

  Die Ernährung ist die Gesamtheit der Prozesse der Aufnahme und Verarbeitung von Nährstoffen aus der Umwelt durch einen Organismus.

  Toepfer, G. (2011). Historisches Wörterbuch der Biologie. Geschichte und Theorie der biologischen Grundbegriffe, vol. 1: 442.

Lusk, G. (1922). A history of metabolism. In: Barker, L.F. (ed.). Endocrinology and Metabolism, vol. 3, 1-78.

McCollum, E.V. (1957). A History of Nutrition. The Sequence of Ideas in Nutrition Investigations.

Goldblith, S.A. & Joslyn, M.A. (eds.) (1964). Milestones in Nutrition.

McCay, C.M. (1973). Notes on the History of Nutritional Research.

Holmes, F.L. (1975). The transformation of the science of nutrition. J. Hist. Biol. 8, 135-144.

Heischkel-Artelt, E. (Hg.) (1976). Ernährung und Ernährungslehre im 19. Jahrhundert.

Guggenheim, K.Y. (1990/95). Basic Issues of the History of Nutrition.

Carpenter, K.J. (1994). Protein and Energy. A Study in Changing Ideas in Nutrition.