Result of Your Query

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Z

genusγένος (gr.); genus (lat.); genre (fr.); Gattung (ger.)

 • 1) A class or kind of things which includes a number of subordinate kinds (called species n.) as sharing in certain common attributes; a general concept. (One of the five predicables). (OED 2012)
  c. -350 (BC)

  Γένος δ’ ἐστὶ τὸ κατὰ πλειόνων καὶ διαφερόντων τῷ εἴδει ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορούμενον. […] διαλεχθέντες γὰρ ὅτι τὸ ζῷον γένος τοῦ ἀνθρώπου, ὁμοίως δὲ καὶ τοῦ βοός, διειλεγμένοι ἐσόμεθα ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ γένει [A ‘genus’ is what is predicated in the category of essence of a number of things exhibiting differences in kind. […] having argued that ‘animal’ is the genus of man, and likewise also of ox, we shall have argued that they are in the same genus]

  Aristotle (c. 350 BC). Topica (transl. by W.A. Pickard-Cambridge, London 1928) 102a31-2; a38-b1.

  c. 270

  τῶν μὲν οὖν καθ’ ἑνὸς μόνου κατηγορουμένων διαφέρει τὰ γένη τῷ ταῦτα κατὰ πλειόνων ἀποδοθέντα κατηγορεῖσθαι, τῶν δὲ αὖ κατὰ πλειόνων τῶν μὲν εἰδῶν, ὅτι τὰ μὲν εἴδη εἰ καὶ κατὰ πλειόνων κατηγορεῖται ἀλλ’οὐ διαφερόντων τῷ εἴδει ἀλλὰ τῷ ἀριθμῷ· ὁ γὰρ ἄνθρωπος εἶδος ὢν Σωκράτους καὶ Πλάτωνος κατηγορεῖται, οἳ οὐ τῷ εἴδει διαφέρουσιν ἀλλήλων ἀλλὰ τῷ ἀριθμῷ, τὸ δὲ ζῷον γένος ὂν ἀνθρώπου καὶ βοὸς καὶ ἵππου κατηγορεῖται, οἳ διαφέρουσι καὶ τῷ εἴδει ἀλλήλων ἀλλ’ οὐχὶ τῷ ἀριθμῷ μόνον. τοῦ δ’ αὖ ἰδίου διαφέρει τὸ γένος, ὅτι τὸ μὲν ἴδιον καθ’ ἑνὸς μόνου εἴδους, οὗ ἐστιν ἴδιον. [Genera differ from what is predicated of only one item in that they are predicated of several items. Again, they differ from what is predicated of several items – from species because species, even if they are predicated of several items, are predicated of items which differ not in species but in number. Thus man, being a species, is predicated of Socrates and Plato, who differ from one another not in species but in number, whereas animal, being a genus, is predicated of man and of cow and of horse, which differ from one another not only in number but also in species.]

  Porphyrios (c. 270). Isagoge (ed. A. Busse, Berlin 1887): 2, 22-3,2. (transl. by J. Barnes, Oxford 2003: 4).

 • 2) A classificatory group comprehending a number of species (sometimes a single species) possessing certain common structural characteristics distinct from those of any other group. (OED 2012)
  taxonomy
  416

  potest enim nunc fortasse sufficere propterea de homine non dictum esse: secundum genus, quia unus fiebat, de quo etiam femina facta est. non enim multa genera hominum, sicut herbarum, lignorum, piscium, uolatilium, serpentium, pecorum, bestiarum, ut sic dictum accipiamus: secundum genus, ac si diceretur generatim, ut inter se similia atque ad unam originem seminis pertinentia distinguerentur a ceteris.
  [It may be enough to observe at this point that the phrase “according to his kind” was not used in the case of man because only one was created and from him woman was made. For there are not many kinds of men, as there are of crops, trees, fish, birds, reptiles, herds, and wild beasts, in the case of which we understand the words according to their kinds to indicate certain large classes in which the individuals being similar and having a common origin in one seed are distinct from individuals of other classes.]

  Augustinus (401-416). De genesi ad litteram III, 12, 20 (Engl. transl.: The Literal Meaning of Genesis, transl by J.H. Taylor, New York 1982).

  1262

  Aliud autem genus est palumbes, quae maior est columba communi et inagis ad albedineni declinans, cum tamen sit coloris grisei: et genus minimum columbarum est genus turturis [...]

  Genus autem columbae quod pheytha vocatur, longo tempore vivit et terminus communis vitae eius est XXV vel etiam XXXta anni

  Albertus Magnus (1257-62). De animalibus (ed. H. Stadler, 2 vols., Münster 1916-20): I, 425; 593.

  1524
  Crocodili genus mansucscit locis quibusdam propter cibum
  Anonymus (1524). Index. In: In hoc volumine haec continentur. Aristotelis de historia animalium libri IX. de partibus animalium & earum causis libri IV. de generatione animalium libri V. Theodoro Gaza interprete. De communi animalium gressu liber I. De communi animalium motu liber I. Petro Alcyonio interprete.
  1552
  [De quadrupedibus ouiparis] Varia horum genera: in his maximum est crocodilus. […] CRocodilus fluuiatilis (duo enim genera eorum) maximum animal ex parua origine euadit
  Wotton, E. (1552). De differentiis animalium libri decem: 90.
  1608
  Because there be many kinds of Crocodiles, it is no maruaile although some haue taken the word Crocodilus for the Genus, and the seuerall Species, they distinguish into the Crocodile of the Earth and the water.
  Topsell, E. (1608). The Historie of Serpents, or, the Second Booke of Liuing Creatures 126.
  1700

  Inutile planè foret quinque plantarum partes ad hoc opus revocare, cùm fieri nequeat ut plures species ejusdem generis occurrant, quarum radices, folia, caules, flores, seminaque similia sint. Tantùm abest ut hac arte genera firmarentur, quin potius stabilita destruerentur, &c quaelibet species genus singulare constitueret.

  Tournefort, J.P. (1700). Institutiones rei herbariae, vol. 1: 55-6.

  1738
  Genus in Historia naturali est analogia quædam Specierum certarum, quae in Figura, Situ, Numero vel Proportione partium ita conveniunt, ut ab omnibus aliorum generum speciebus in aliqua minimum parte differant […] Genus Ichthyologiæ est convenientia quædam certarum specierum, seu similitudo quorundam piscium ad speciem diversorum, qui in situ partium externarum semper, numero plerumque, Figura & Proportione sæpe conveniunt.
  Artedis, P. (1738). Philosophia ichthyologica. In: Ichthyologia sive opera omnia de piscibus scilicet: 50; 51 (Nr. 137; 139).
  1751
  Genera […] tot dicimus, quot similes constructæ fructificationes proferunt diversæ Species […] naturales. […] Naturæ opus semper est Species […] & Genus.
  Linné, C. von (1751). Philosophia botanica: 100-1.
  1775

  Im Thierreiche gründet sich die Natureintheilung in Gattungen und Arten auf das gemeinschaftliche Gesetz der Fortpflanzung, und die Einheit der Gattungen ist nichts anders, als die Einheit der zeugenden Kraft, welche für eine gewisse Mannigfaltigkeit von Thieren durchgängig geltend ist. Daher muß die Büffonsche Regel, daß Thiere, die mit einander fruchtbare Jungen erzeugen, (von welcher Verschiedenheit der Gestalt sie auch sein mögen) doch zu einer und derselben physischen Gattung gehören, eigentlich nur als die Definition einer Naturgattung der Thiere überhaupt zum Unterschiede von allen Schulgattungen derselben angesehen werden. Die Schuleintheilung geht auf Klassen, welche nach Ähnlichkeiten, die Natureintheilung aber auf Stämme, welche die Thiere nach Verwandtschaften in Ansehung der Erzeugung eintheilt. Jene verschafft ein Schulsystem für das Gedächtniß; diese ein Natursystem für den Verstand: die erstere hat nur zur Absicht, die Geschöpfe unter Titel, die zweite, sie unter Gesetze zu bringen. […] Von dieser Einheit der Naturgattung, welche eben so viel ist, als die Einheit der für sie gemeinschaftlich gültigen Zeugungskraft, kann man nur eine einzige natürliche Ursache anführen: nämlich, daß sie alle zu einem einzigen Stamme gehören, woraus sie unerachtet ihrer Verschiedenheiten entsprungen sind, oder doch wenigstens haben entspringen können.

  Kant, I. (1775). Von den verschiedenen Racen der Menschen (AA, vol. 427-443): 429-30.

  1785

  Art und Gattung sind in der Naturgeschichte (in der es nur um die Erzeugung und den Abstamm zu thun ist) an sich nicht unterschieden. In der Naturbeschreibung, da es bloß auf Vergleichung der Merkmale ankommt, findet dieser Unterschied allein stat

  Kant, I. (1785). Bestimmung des Begriffs einer Menschenrace (AA, vol. VIII, 89-106): 100.

  1858

  [Es] sind die species das Werk der Natur, die genera das Werk des Menschen: sie sind nämlich bloße Begriffe. Es gibt species naturales, aber genera logica allein

  Schopenhauer, A. (1819-44/58). Die Welt als Wille und Vorstellung (Sämtliche Werke, ed. by W. von Löhneysen, vol. I & II, Stuttgart/Frankfurt/M. 1960): II, 471 (III, chap. 29).

  1865
  Die Gattungen und höheren Begriffe sind keine Abstractionen, sondern concrete Dinge, Complexe von zusammengehörigen Formen, die einen gemeinsamen Ursprung haben.
  Nägeli, C. von (1865). Entstehung und Begriff der naturhistorischen Art: 33.
  1919
  Dans un milieu uniforme, restreint dans le temps et l’espace, ne tend à subsister qu’une espèce par genre
  Monard, A. (1919). La faune profonde du lac de Neuchâtel (= Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles, vol. 44): 222.
  1921
  Als Gattungen sind zunächst alle Komplexe von Arten zusammenzufassen, die durch ein tiefgreifendes Merkmal oder eine Mehrzahl von solchen konstant von den angrenzenden verschieden sind.
  Diels, L. (1921). Die Methoden der Phytographie und der Systematik der Pflanzen (= Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden, Abt. XI, Heft 2, Lief. 51): 178.
  1932
  Den höheren systematischen Kategorien von der Gattung an entspricht kein reales Objekt. Der Inhalt dieser Gruppenbegriffe wird nur durch Merkmale gebildet, die den Individuen von Arten zukommen, die wir nach ihrer Formverwandtschaft zu einer Gruppe zusammenfassen.
  Claus, C., Grobben, K. & Kühn, A. (1880/1932). Lehrbuch der Zoologie: 358.
  1942
  A genus is a systematic unit including one species or a group of species of presumably common phylogenetic origin, separated by a decided gap from other similar groups. It is to be postulated for practical reasons, that the size of the gap shall be inverse ratio to the size of the group.
  Mayr, E. (1942). Systematics and the Origin of Species: 283.
  1950
  In der gegenwärtigen Systematik wird die absolute Rangordnung der taxonomischen Gruppen höherer Ordnung fast ausschließlich nach den Gesichtspunkten der morphologischen Aehnlichkeitsanalyse durchgeführt. Ob eine Artengruppe beispielsweise als Untergattung, Gattung oder Familie bezeichnet werden soll, wird von dem Grad der morphologischen Differenz abhängig gemacht, die diese Artengruppe von anderen trennt. […] Die Gewinnung einer absoluten Rangordnung für die taxonomischen Kategorien höherer Ordnung kann […] nur dadurch erfolgen, daß die Unterschiede in der relativen Entstehungszeit dieser Gruppenkategorien auf irgendeine Weise gemessen werden. […] [Ein] Weg besteht in der direkten Messung der Zeit, die zwischen der Entstehung der verschiedenen Kategorienstufen vergangen ist.
  Hennig, W. (1950). Grundzüge einer Theorie der phylogenetischen Systematik: 205; 215.
  1950
  a genus consists of one species, or a group of species of common ancestry, which differ in a pronounced manner from other groups of species and are separated from them by a decided morphological gap.
  Mayr, E. (1950). Taxonomic categories in fossil hominids. Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology 15, 109-118: 110.
  1958

  An attempt to delimit genera on the basis of the principal adaptive trends within a family is recommended with the expectation that the taxa so defined will be products of phylogeny and will reveal the biologically most significant differences between groups.

  Inger, R.F. (1958). Comments on the definition of genera. Evolution 12, 370-384: 383.

  1964
  Gattungen sind morphologisch und adaptiv-ökologisch diskontinuierlich differenzierte Artgruppen.
  Gisin, H. (1964). Synthetische Theorie der Systematik. Zeitschrift für Zoologische Systematik und Evolutionsforschung 2, 1-17: 8.
  1970

  [Der Ökologie] ist seit langem bekannt, daß sich in der Lebensweise zwischen Arten der gleichen Gattung und denen verschiedener Gattungen ein deutlicher Unterschied zeigt: kongenerische, also nah verwandte Arten, leben in verschiedenen Nischen eines Biotopes, während Arten aus verschiedenen Gattungen, also solche geringerer Verwandtschaft, auch im gleichen Substrat des gleichen Biotops (gewissermaßen nebeneinander in der gleichen Nische) auftreten können.

  Illies, J. (1970). Die Gattung als ökologische Grundeinheit. Faunistisch-Ökologische Mitteilungen 3/11-12, 369-372: 370.

  2005
  To be descriptively useful, a genus should be monophyletic, reasonably compact, and ecologically, morphologically, or biogeographically distinct.
  Gill, F. B., Slikas, B. & Sheldon, F.H. (2005). Phylogeny of titmice (Paridae), II. Species relationships based on sequences of the mitochondrial cytochrome-b gene. Auk 122, 121-143: 140.

Spring, A.F. (1838). Ueber die naturhistorischen Begriffe von Gattung, Art und Abart und über die Ursachen der Abartungen in den organischen Reichen.

Inger, R.F. (1958). Comments on the definition of genera. Evolution 12, 370-384.

Illies, J. (1970). Die Gattung als ökologische Grundeinheit. Faunistisch-Ökologische Mitteilungen 3/11-12, 369-372.

Dubois, A. (1988). Le genre en zoologie. Essai de systématique théorique.

Heuer, P. (2008). Art, Gattung, System. Eine logisch-systematische Analyse biologischer Grundbegriffe.

Michler, W. (2015). Kulturen der Gattung. Poetik im Kontext 1750-1950.